SEYRAN MAĞAZACILIK A.Ş.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Şirketimiz 07.04.2016 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan 6698 sayılı ‘’Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca ‘’ Veri Sorumlusu ‘’ sıfatını taşımaktadır. Seyran olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinç ile Seyran olarak sunmuş olduğumuz ürün ve hizmetlerden faydalanan kişiler ve yapmış olduğunuz alışveriş, taksitlendirme ve bunun akabinde hesap bilgilerinizin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenmesi, muhafaza edilmesi ve talep edildiği takdirde silinmesine önem atfetmekteyiz. KVK Kanunu’nda tanımlı’’ Veri Sorumlusu’’ sıfatıyla kişisel verilerinizi mevzuatta belirtilen sınırlar dahilinde işlemekteyiz.

Kişisel veri; gerçek bir kişiye ilişkin kimliği belirli veya belirlenebilir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi ve belgeyi kapsamaktadır. Kişisel verilerinizi mağazalarımızda, çağrı merkezlerimizde, sosyal medya mecralarında veya e-ticaret sitesine üye olurken yazılı, sözlü veya elektronik ortamda elde etmekte ve işleyebilmekteyiz. Edindiğimiz kişisel verileriniz Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu gibi yasal düzenlemelerde yer alan müşterinin kimliği, adresi gibi erişim bilgilerinin tespiti ve yasal süreler dâhilinde saklanmasına ilişkin düzenlemeler ile bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyum gereği, sistemlerimize kaydedilebilmekte, depolanabilmekte, sınıflandırabilmekte, güncellenebilmekte, yasal sınırlar dâhilinde üçüncü kişiler ile paylaşılabilmekte veya KVKK’ da sayılan şekillerde işlenebilmektedir.

    a) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği Mağazalarımızda, çağrı merkezlerimizde, sosyal medya mecralarında (Facebook, twitter, instagram vb.) veya e-ticaret sitesine üye olurken yazılı, sözlü veya elektronik ortamda toplanan kişisel verileriniz; hukuki yükümlülüklerimizin gereği olarak ve ayrıca  Seyran tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Seyran tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, size özel kampanyalar hazırlanması, sizin, Seyran  ve  Seyran ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ile, sunulan her türlü ürün ve hizmete ilişkin değerlendirmelerinizi almak, anket, tanıtım, pazarlama yapmak, ayrıca şikayetlerinizin takibi, işlenmesi ve sonuçlandırılması amaçlarıyla işlenecektir.

b) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği Toplanan kişisel verileriniz,  Seyran tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması,  Seyran tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, size özel kampanyalar hazırlanması, sizin,  Seyran ve Seyran ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ile, sunulan her türlü ürün ve hizmete ilişkin değerlendirmelerinizi almak, anket, tanıtım, pazarlama yapmak, ayrıca şikayetlerinizin takibi, işlenmesi ve sonuçlandırılması amaçlarıyla, Seyran veya dolaylı iştirakleri, bağlı ana ortaklıkları, tedarikçileri,  program ortakları, ortak marka çalışması yaptığı üçüncü kişiler ve onların işbirliği içinde olduğu üçüncü kişilerle, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, yasalar ile belirlenmiş/sınırlanmış amaçlar dâhilinde aktarılabilecektir.

c) Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi;

Kişi kimliğini belirleyen veya belirlemeye yarayan biyometrik veriler de dahil olmak üzere her türlü kişisel veriler; Seyran mağazalarında, çağrı merkezlerinde, sosyal medya mecralarında (Facebook, twitter, instagram vb.) veya Seyran sitesine üye olurken yazılı, sözlü veya elektronik ortamda elde edilebilir.

ç) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Seyran‘a iletmeniz durumunda, Seyran talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

d) Müşteri Beyanı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, Kişisel verilerimin Seyran tarafından işlenmesine ilişkin yukarıdaki bilgilendirme metnini aldım. Seyran’a doğrudan tarafımca verilen veya Seyran'ın mağazalarında, çağrı merkezlerinde, sosyal medya mecralarında (Facebook, twitter, instagram vb.) veya  Seyran'a ait e-ticaret sitesine üye olurken yazılı, sözlü veya elektronik ortamda elde edebileceği, kimliğimi belirleyen veya belirlemeye yarayan biyometrik veriler de dahil olmak üzere her türlü kişisel verilerimin; 

Seyran'ın doğrudan veya dolaylı iştirakleri, bağlı ana ortaklıkları, tedarikçileri, program ortakları, ortak marka çalışması yaptığı üçüncü kişiler ve onların işbirliği içinde olduğu üçüncü kişilerle, yasalar ile belirlenmiş/sınırlanmış amaçlar dâhilinde paylaşılmasına,

Seyran'ın hukuki yükümlülüklerinin gereği olarak işlenmesine,

Seyran  tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden müşterilerini faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması,

Seyran‘dan yapmış olduğum alışveriş sonucu tutulan hesabıma üçüncü kişilerin lehime yaptığı ödemelerin kabulüne ve yapılacak bu ödeme için üçüncü kişilerin asgari olarak borca bağlantılı bilgilendirilmesine yapılan bu ödeme sonucu ödenen miktarın borcumdan mahsup edilmesine,

Seyran tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıklarım ve ihtiyaçlarıma göre özelleştirilerek tarafıma önerilmesi, bana özel kampanyalar hazırlanması, kendimin, Seyran'ın ve Seyran  ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ile, sunulan her türlü ürün ve hizmete ilişkin değerlendirmelerimi almak, anket, tanıtım, pazarlama yapmak, ayrıca şikayetlerimin takibi, işlenmesi ve sonuçlandırılması amaçlarıyla, KVKK’de tanımlanan kapsamda işlemesine, muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.